ARKKITYYPIT

Aikojen alussa suuri kosminen mieli alkoi rakentua luonnon ja olemassaolon materiaaleiksi, ja sen persoonallisuus alkoi muovautua arkkityypeiksi. Jokainen arkkityyppinen malli kantoi tiettyä toiminnan energiaa ja yhdessä ne loivat monimutkaisen elämän syntymän ja olemassaolon toimintamallin.

 

Kokonainen moninaistui ja loi monimutkaisen syntymän. Materialisoituminen rakentui polaroituneeksi ilmiöksi, jotta elämä ja kokemus mahdollistui. Se kantoi kaksinaista luonnetta, jossa sen olemuksen eri ääripäät vuoroin kilpailevat, mutta eivät koskaan ole erillään toisistaan.

 

Samaa kaavaa heijastaa ihmismieli, jonka kertomukset alkavat kaukaa ennen historian kirjoja. Arkkityyppiset rakenteet heijastuivat ihmismieleen luomalla tarinaa ja jatkumoa elämän synnystä ja elämän merkityksestä. Tarinat loivat pohjan ja mielen rakenteen, joita arkkityypit heijastivat suuresta kokonaisuudesta. Merkitys ihmismieleen syntyi ja ja yhteys kaiken kanssa sai alkunsa. 

nasa-rTZW4f02zY8-unsplash_edited.jpg
marek-piwnicki-oFu9stx-M9I-unsplash.jpg

Arkkityypit vaistonvaraisina toimintoina

Sana arkkityyppi juontaa Kreikan kielisestä sanasta 'archetype'. Arche tarkoittaa 'ensimmäinen' ja type tarkoittaa 'painaumaa tai kaaviota.' Arkkityyppejä voidaan siis pitää olemassaoloa edeltävänä kaaviota, jotka luovat rakenteellisen toimintamallin ihmisen persoonallisuudelle.

 

Tarkemmin tarkasteltuna arkkityypit ovat tiedostamattoman kollektiivisen tietoisuuden sisältöä, jotka heijastavat psyyken toimintoja ja ovat meille kaikille yhteisiä. Ne ovat toimineet vaistonvaraisina käytös- ja toimintakaavoina aina ihmisyyden alkuajoista saakka, jotka heijastuvat aistikokemuksiimme. 

 

Tunteet, ajatusprosessit, mielikuvat ja reaktiot ovat vahvasti kytköksissä arkkityyppisiin heijastusmalleihin. Olemme perineet näitä malleja esivanhemmiltamme sukupolvien ajan. Arkkityyppisiä malleja on paljon, mutta osa niistä on suuremman kokonaisuuden rakennuspalikoita ymmärryksen ja kokonaisuuden hahmottamiseen, esimerkiksi psyyken rakenteet sisältävät tiettyjä arkkityyppisiä toimintamalleja.

 

Arkkityyppejä voidaan myös kuvata kosmisen tietoisuuden moninaisina persoonina ja ilmentyminä, joita myös mytologiset jumalhahmot symboloivat. Uskottiin, että jumalat hallitsivat ihmisten kohtaloita, sillä ne ovat vahvasti kytköksissä tiedostamattomiin käytösmalleihin ja vaistonvaraisiin impulsseihin.

 

Havaitseva tietoinen mielemme, josta jungilaisuus käyttää nimitystä ego (jotta aistihavainnot ja yksilön kokemus olisi mahdollista) on lähtöisin tästä suuresta tiedostamattomasta kollektiivisesta ykseydestä. Rajallisessa maailmassa se kokee vain olevansa erillinen. Olemme hiljalleen unohtaneet tietoisen yhteytemme ja kunnioituksen tätä suurta tiedostamatonta kohtaan, jolle rituaaliset toiminnot rakensivat pyhän tilan ja tietoisen väylän ylläpitämään tasapainoa.

golden flow.jpeg

Arkkityypit ja Luovuuden Lähde

 

Arkkityypit ilmentävät puhdasta korkeajännitteistä hengen energiaa, joka antaa elämän palon. Ne toimivat myös elämän ja sielun voimalähteenä, jotka tuovat myös merkityksen elämään. Arkkityypit on vahvasti yhdistetty luovuuteen ja libidoon, joka käsittää kokonaisen elämänhalun, ei pelkkää seksuaalisuutta. Siksi niiden yhteys on myös liitetty kultasuoneen, jumalten luovuuden lähteeseen. Arkkityypit inspiroivatkin taiteilijoita ja ilmenevät vahvasti taiteen eri muodoissa, esim. kirjallisuudessa, maalauksissa ja musiikissa. 

 

Arkkityyppien luonne on rajoittumaton, eikä se säätele itse itseään; ne ovat viekottelevia ja pyrkivät saamaan meidät valtaansa. Kun olemme kytköksissä arkkityyppien voimavirtaan, alamme helposti samaistua tähän voimaan ja koemme tiedostamattomasti olevamme tuo arkkityyppi.

 

Näin voi tapahtua voimakkaissa henkisissä kokemuksissa tai voimakkaassa luomisen prosessissa, joka ilmentyy  ylitsepursuavana kaikkivoipaisuutena, tai egon paisumisena, jossa henkilö kokee olevansa korkeammalla kuin muut. Vastaavasti toisessa polariteetin ääripäässä, koemme eristäytyneisyyttä, voimattomuutta, masennusta, elämän merkitsemättömyyttä.

 

Arkkityyppien kanssa työskenteleminen vaatii tietoisia työkaluja ja kunnioitusta. Kun luomme tietoisen kunnioittavan yhteyden ja osaamme säädellä sen virtaa, koemme elämän merkityksen ja olemme myös tasapainoisempia. Rituaalin ja pyhän tilan luominen toimii hyvänä työkaluna ja muuntajana arkkityyppien suurelle voimalähteelle.

Birth of Venus

Symbolit ja mytologiat

Arkkityypit ilmenevät tiedostamattomasta mielestä symbolien kautta. Symbolit ovat monitulkintaisia viestejä tai käsitteitä kiteytettynä kompaktiin muotoon. Sisäisessä uni- tai näkymaailmassamme ne toimivat sisäisenä tietopankkinamme ja viestintuojana tiedostamattomalta mieleltä tietoiselle. 


Myös mytologiat ja sadut ovat täynnä arkkityyppisiä symbolisia hahmoja. Niiden samat rakenteelliset kaavat toistuvat kulttuurista toiseen. Mytologiat kuvastavat kollektiivisen tiedostamattoman elämää perustavia rakennusmalleja ja dynamiikkaa, kuvaten elämän lähdettä ja sen ilmentymää. 


Voidaan myös tulkita että tietyt arkkityypit luovat harmonisen olemassaolon kokonaisuuden ja sen koherentin dynaamisen rakenteen. Samat kaavat heijastuvat yksilön psyykessä, mutta enemmän tai vähemmän epätasapainoisessa muodossa.

 

Myös kokemukset joita rationaalinen mieli ei kykene käsittämään tai prosessoimaan, tallentuvat henkilökohtaiseen tiedostamattomaan. Sieltä ne sitten pulpahtavat symboleina takaisin tietoiseen mieleen. Rationaalinen mieli ei voi niiden kieltä suoraan ymmärtää, vaan joutuu pohtimaan niiden moninaista merkitystä. Usein elämän käännekohdat, siirtymävaiheet ja kriisit tuovat meille vahvoja symbolisia viestejä. Niitä tutkimalla voimme saada syvempää tietoa itsestämme.

 

Tiedostamattoman mielen voi siis jakaa kollektiiviseen ja henkilökohtaiseen. Suuri kollektiivinen mieli heijastaa kaikille yhteisiä perusrakenteita ja dynaamista psyyken mallia, kun taas henkilökohtainen tiedostamaton heijastaa yksilön omia komplekseja ja sisäistä maailmaa, joka on rakentunut menneistä kokemuksista ja on muotoutunut sen mukaan. On hyvä myös tietää, että kaikki unet eivät tietysti sisällä arkkityyppistä symboliikkaa. Usein voimakkaalla tunnelatauksella tai fantasiamaisilla tunnuksilla ilmentyvät unet ovat merkittäviä arkkityyppisiä viestejä.

Voimme alkaa rakentaa omaa mytologiaamme, joka auttaa meitä pääsemään käsiksi meidän omaan sisäiseen maailmaamme. Arkkityyppinen symboliikka voi ilmentyä esim. unien tai syvärentoutuksen kautta, jossa mielen annetaan vapaasti vaeltaa sisäisessä mielikuvamaailmassa. Arkkityyppiset viestit ilmenevät usein satumaisina fantasiahahmoina. Ne puhuvat meille symbolein ja mielikuvin tuoden vihjeitä sisäisestä tilasta, josta emme ole tietoisia.

 

Ilmaisevan taiteen eri muodot ovat yksi sybolinen ilmenemistapa. Ne voivat ilmetä myös synkronisiteettinä, jolloin toisistaan erilliset asiayhteydet luovat sattumalta yhteisen merkityksen, tai voimme myös rakentaa dialogia esimerkiksi vapaan kirjoituksen kautta. Aivan kuin suurempi tietoisuus tahtoisi auttaa meitä ymmärtämään sisäisiä konfliktejamme, jotta voisimme löytää tasapainon.

 

Sisäinen kehitys tapahtuu omassa tahdissaan ja vaatii aikaa, mutta kun ymmärrämme paremmin sisäistä maailmaamme, voimme auttaa prosessia eteenpäin ja saada tietoisuuteen asioita, jotka aiemmin ovat olleet tiedostamattomia. Sitä kautta voimme aloittaa tasapainoa kohti kulkemisen.

wp2744850-elements-wallpaper.jpg

neljä psyyken mallia

Tutustumme nyt tarkemmin arkkityyppimalleihin, jotka luovat olemassaolon ja psyykemme perusrakenteen ja toimintamallin. Menneiden aikojen alkuun palaavat myyttiset tarinat kertovat meille maailmojen synnyn ja jumalten todellisuuden. Näihin sisältyvät symboliset hahmot luovat tärkeät sisäiset toimintarakenteet. 

 

Olen valinnut neo-jungilaisen pioneerin, psykoanalyytikko Robert L. Mooren tutkiman neljän arkkityypin mallin, joka nitoo psykologisen, metafyysisen ja mytologisen teorian yhteen. Vakuutuin teoriasta, koska ne tukevat omakohtaisia kokemuksiani, rakentaessani omaa mytologiaani ja tutkiessani individuaatioprosessini arkkityyppejä. 


Numero neljä on symboliikassa ja viisausperinteissä liitetty materiaan tai materialisoitumiseen. Ne kuvaavat myös neljää maailman nurkkaa, elementtiä, ilmansuuntaa ja kiertävää elämänsykliä. Myös neljä symbolista mytologisen maailman arkkityyppiä kuningas/ kuningatar, maagi, soturi/-tar, rakastaja/-tar; kuvaavat  tiedostamattoman, eli kollektiivisen Itsen perustuksellisia rakennuspalikoita. Samalla ne heijastavat psyyken dynaamista toimintaa. Jokainen näistä käsittää laaja-alaisen toimintamallin, jotka toimivat sisäisessä ja ulkoisessa työskentelyssä.

 

Ideaalissa tasapainotilassa ne toimivat harmonisesti toisiinsa integroituen. Epätasapainossa taas jokin elementti on vajaa tai kumuloitunut, jolloin se kompensoituu toisilla arkkityypeillä. Silloin ne alkavat toimia voimattomuuden ja heikkouden tai ylivoipaisuuden varjo-ominaisuudesta.

 

Yleensä yksi arkkityyppi on dominoivin elämässämme ja jokin tuntuu puuttuvan kokonaan. Mitä enemmän ne tasapainottuvat, mahdollistavat ne henkilön täyden potentiaalin ilmentymisen ja henkisen kypsymisen

Arkkityypit eivät ole sukupuolisidonnaisia, vaan pitävät sisällään molemmat polariteetit. Ne sisältävät feminiinisen ja maskuliinisen mallin. Soturi/tarta voidaan pitää silti enemmän maskuliinisena luonteeltaan ja rakastavaisten energiaa taas feminiinisenä, joka ei kuitenkaan rajoitu sukupuoliseen määrittelyyn.
 

Kuningas/ kuningatar kuvaa sisäistä järjestystä ja auktoriteettia, joka rakentaa elämän peruspilarin ja keskuksen, sekä antaa turvan ja hoivan, minkä ympärille valtakunta rakentuu. Soturi/tar on palvelukseen sitoutunut puhtaan toiminnan ja voiman energia, joka kykenee luomaan rajoja, mutta myös tuhoamaan niitä. Sitä tarvitaan tilanteissa, joissa tarvitaan nopeita liikkeitä ja rohkeutta.

Rakastavaiset kokoaa meidät yhteen ja tuo elämälle merkityksen. Se auttaa antautumaan elämän kauneudelle, rakkaudelle ja taiteelle. Maagi on sisäinen tietäjä ja parhaimmillaan parantaja, joka auttaa hallitsijasuhdetta pysymään tasapainossa. Se ohjaa pimeydestä valoon ja antaa meille havainnoinnin kyvyn, jotta tulemme tietoisemmiksi. Se mahdollistaa sisäisen transformaation ja auttaa tasapainossa, jotta kykenemme virtaamaan oikealla tavalla, oikeassa paikassa.

 

Arkkityypit toimivat myös neljänä initiaation siirtymävaiheena henkisen aikuistumisen tiellä, matkalla sisäiseen integroitumiseen. 

 
william-krause-IkYuzPneQWs-unsplash.jpg

kuningas/kuningatar

Eri viisausperinteissä kosmosta on kuvattu jumalan tai jumalattaren kehoksi, jota kuvataan myös maailmanpuuksi tai -akseliksi. Aika ajoin se uhraa itsensä ja syntyy taas uudelleen. Sen nähdään myös ilmentävän eri aikakausia tai syklejä, jotka myös heijastuvat luonnon kulkuun. Tämä olemassaolon rakentaja symboloi myyteissä ja ihmisen psyykessä kuningas/-tar, elämän luovaa voimaa, joka syntyy kaaoksesta ja luo monimuotoisen elämän ja olemassaolon järjestyksen.

 

Kuningas/-tar kuvastaa elämän peruspilaria ja keskustaa, minkä ympärille valtakunta rakentuu. Se toimii sisäisenä tukipilarina ja auktoriteettina, joka kuvastuu korkeampana sisäisenä äiti- ja isä-arkkityyppinä. Suhteemme siihen voi olla siunaus tai kirous riippuen sisäisestä tilastamme. Valitettavasti lapsuuden kaltoinkohtelun kokemukset voivat vääristää ja korruptoida sisäistä maailmaamme ja suhdettamme hallitsija/tar-arkkityyppiimme.

 

Sisäinen työskentely voi auttaa meitä tasapainon ja sisäisen turvan rakentamisessa. Integroitu suhde antaa mahdollisuuden vakaammalle elämänpohjalle ja järjestykselle. Kuningas/-tar toimii sisäisenä hoivan ja turvan antajana, joka heijastuu kasvavana itsetuntona, sisäisenä auktoriteettina ja omanarvontuntona. Näin sisäinen vakauden ja rauhan tunne kasvaa kytköksestä sisäiseen keskukseemme. Tasapainossa kunnioitus itseämme ja muita kohtaan kasvaa, joka mahdollistaa tasavertaisen kumppanuuden ja luottamuksen ihmissuhteissamme.

 

Elementti: Maa

Tasapaino: Oikeus, sisäinen järjestys ja keskus, kannustava, auktoriteetti, , rauha, ylläpitäminen, varmuus, vakaus, tasapaino, turva ja lempeys, oikeamielisyys, armollinen ja hyväksyvä itselle ja muille.

Epätasapaino: Korruptoitunut tyrannisoiva hallinta, herjaava, ylevyys, kaaos, hajottaminen, ei ota vastuuta, etuoikeutus, manipulointi, hyväksikäyttö, alistava, epärealistista täydellisyyttä vaativa ja ihannoiva, heikkous, pelko

 

Psykopatologiassa: narsismi, psykopatia

 
war-and-army-wallpaper-preview.jpeg

soturi/tar

Rakentaa valtakunnan rajat ja ylläpitää sisäistä järjestystä ja taistelee kaaosta vastaan. Sitä voi kuvata uuden sivilisaation ja suhteiden rakentajana, joka on sitoutunut kutsumukselliseen tehtäväänsä. Se on sisäisen valtakunnan rakenteiden ja järjestyksen ylläpitäjä.

 

Soturi/tar on voiman ja rohkeuden syboli, joka edustaa toimintaa. Se saa meidät toimimaan liian ajattelun sijasta ja keskittymään olennaiseen. Liika ajattelu voi johtaa viivyttelyyn ja viivyttely johtaa toimimattomuuteen. Soturi antaa meille tahdonvoimaa ja fokusoitumisen kyvyn, jotta saamme vietyä asiat loppuun.

 

Se toimii sisäisenä organisaattorinamme ja tietää mitä haluaa ja kuinka pitää toimia sen saavuttamiseksi. Soturi/tar rakentaa tarvittavat rajat ja tuo sitoutumisen niihin tarvittaville elämänalueille. Sillä on myös kyky tuhota vanhoja kaavoja ja antaa uudistumisen voiman. Sen rohkeus myös suojaa meitä tarvittaessa ja puolustaa heikoimpia.

 

Tasapainoinen aggressio liitetään soturi/ttareen, se auttaa kohtaamaan elämän haasteet ja ongelmat oikealla tavalla. Sitä voisi kuvata myös sitkeytenä tai sisuna, jota toisinaan tarvitsemme. Se ei ole väkivaltaa, joka on epätasapainon merkki. Soturi/tar tietää omat rajansa ja kykenee uhraamaan tarvittavan aloittaakseen uutta.

 

Elementti: Tuli

 

Tasapaino: Pelottomuus, keskittymiskyky, sitoutuva, kestävyys, toiminta, voima, palvelus, taito, selkeä mieli, uskollisuus, rohkeus, selkeys

 

Epätasapaino: Sadismi, työnarkomania, väkivaltaisuus, liiallinen vaativuus, viha, sietämättömyys heikkoutta tai haavoittuvuutta kohtaan, totalitarismi alistaminen, epävarmuus, tunnekylmyys, etäisyys, kyvyttömyys suojata, pelkuruus

 
il_340x270.1583846573_fe2j.jpg

Maagi

Maagi kuvataan usein tarinoissa tornissaan asuvana kuninkaan viisaana neuvonantajana, erakkona tai koetuksia ja tehtäviä antava vanhana eukkona. 

 

Hän on sisäinen tiennäyttäjä ja parantaja, joka ilmestyy kriisien keskellä tuomaan sisäistä näkemystä ja viisautta. Sillä on kyky siirtää tietämättömyyden verho taikasauvallaan ja auttaa meidät pimeydestä valoon. Ollessamme eksyksissä esitämme elämän suuria kysymyksiä ja tahtoessamme niihin vastauksia, kutsumme Maagin elämäämme.

 

Se toimii sisäisenä kompassinamme, joka herättää tietoisuutemme ja tiedonhalun. Se avaa mielemme tilaa havainnoinnille ja sisäiselle reflektiolle, jotta saisimme etäisyyttä asioihin ja kyvyn nähdä asiat laajemmasta näkökulmasta.

 

Maagi toimii myös parhaillaan sisäisenä parantajanamme ja alkemistina, transformaation ja muutoksen tuovana voimana. Hän on pyhän paikan ja rituaalin rakentaja, jolla on myös kyky toimia maailmojen ja tilojen välillä. Hän on salaisen tiedon kantaja, joka ymmärtää psyyken toimintaa ja sen kaavoja ja auttaa meitä siirtymään elämäntilanteesta toiseen.

 

Elementti: Ilma

Tasapaino: Henkisyys, havainnointi, tietoisuus, viisaus, opiskelu, tiedonjano, transformaatio, parantaminen, integroiva

Epätasapaino: manipulointi, salamyhkäisyys, eristäytyminen ja tunne ettei tarvi muita, ikuinen opiskelija, elää liikaa päässä, ignorantti/hölmöys.

birmingham-museums-trust-tV02AFxvRJg-uns

Rakastaja/-tar

Kuningaskunnan rakastuneet, trubaduurit ja inspiroivat muusat puutarhoineen symboloivat rakastaja/-tar arkkityyppiä.

Rakastaja/-tar ilmentää elämän lähdettä monimuotoisuudessaan. Meissä se syleilee maailmaa aistihavainnoin, jotka toimivat sen tuntosarvina elämän kokemiselle ja avaavat tien sisäisen luovuuden maailmaan, jolla ei ole rajoja. Se on sisäinen taiteilijamme, joka antaa meille kyvyn tuntea, elää hetkessä ja nähdä elämän kauneuden.

 

Sen vaikutuksesta kykenemme visioimaan ja uneksimaan asioita, joita luomme tai tahdomme elämään. Taiteet, musiikki, laulu, runous ja tanssi ilmentävät rakastajan arkkityypin ilmaisua. 


Rakkauden parantava voima vapauttaa meidät myös erillisyyden tunteesta ja kipeistä kokemuksista, joita kohtaamme matkallamme. Se antaa meille myötätunnon ja kyvyn hyväksyä itsemme ja muut sellaisena kuin olemme. Sillä on kyky hoitaa haavoittuvuuden varjoa jatkuvalla myötätunnolla ja vapauttaa sen surua ja vihaa. Rakkaus jakaa ja kokoaa meidät yhteen. Se integroi muut arkkityypit ja tuo arvon ja merkityksen elämään. 

 

Elämän merkityksen ja intohimon löytäminen ja sen toteuttaminen on rohkeutta ilmaista itseään vapaasti ilman häpeää, joka on meidän jokaisen oikeus. Rakkauden ja sielun voiman kaipuu voi ilmentyä myös sisäisenä lapsena, joka tahtoo kokea spontaanin elämän vapauden.

 

Elementti: Vesi

 

Tasapaino: Ilo, myötätunto, intohimo, yhteenkuuluvuus, luovuus, jakaminen, rakkaus, elämän tarkoitus, myötätunto, elämän arvo, yhteys, heittäytyminen, elämään luottava

Epätasapaino: "Jumalainen jano", jossa ei tunnisteta rajoja, päihde ja seksiaddiktiot, sisäisen rakenteen kadottaminen, kaaos, levottomuus, pelko, ylistimuloituminen, yksinäisyys, masokismi

 
robert-lukeman-_RBcxo9AU-U-unsplash.jpg

Kohti Tasapainoa

 

Voimme siis tietoisesti käyttää arkkityyppistä karttaa luovuuden elvyttämisessä, sisäisenä voimaannuttajana ja kompassina, jolla on kyky kertoa meille sisäisistä dilemmoista, jotka estävät meitä virtaamasta vapaasti ja toteuttamasta täyttä potentiaaliamme. Jungilaisuudessa tätä potentiaalin valjastamista ja tietoisen mielen työskentelyä kollektiivisen tiedostamattoman kanssa kutsutaan individuaatioprosessiksi, kokonaiseksi tulemiseksi, jossa muistamme yhteytemme kokonaisuuteen, johonkin suurempaan, ja tiedämme paikkamme siinä. Voimme kutsua tätä prosessia myös sisäiseksi alkemiaksi, jossa työskentelemme sisäisten rakennuspalikoiden kanssa tasapainon saavuttamiseksi.

 

Individuaatioprosessi ei tarkoita modernia käsitystä individualismista, joka nähdään suppeasti yksilöön keskittymisenä ja helposti myös itsekeskeisyytenä. Individuaatioprosessin tarkoitus on auttaa meitä ilmentämään todellista itseämme kokonaisvaltaisemmin, jotta voisimme hyödyntää täyden potentiaalimme ja kulkea kohti elämäntarkoitustamme haastaen itseämme toimimaan parhaamme mukaan ja voittamaan pelkomme. Silloin voimme kokea enemmän iloa elämässämme ja löydämme paikkamme yhteisössä.

 

Olemassaolon polariteetin lait pätevät myös arkkityyppeihin. Ne voivat toimia kauttamme vajavaisesti tai yliaktiivisesti riippuen sisäisestä tilastamme. Tasapainon löytäminen ja tietoinen yhteys onkin olennainen asia. Oman valon ja varjon integrointi on tärkeää, sillä jos emme näe omaa varjoamme, se piiloutuu meiltä ja heijastuu ulkomaailmaan, jolloin alamme toimia varjon kautta tiedostamattomasti nähden vihollisia joka puolella.

 

Arkkityypit toimivat pääsääntöisesti tiedostamattomalla tasolla, koska olemme niihin samaistuneita. Ne kompensoivat erilaisia sisäisiä konfliktejamme ja heikkoja kohtiamme, jotka syntyvät kaltoinkohtelun tuloksena kroonisena sukupolvien perintönä. Toisin sanoen ne ilmaisevat sisäistä tilaamme.

 

Kun olemme samaistuneet arkkityyppeihin, ne toimivat vaistonvaraisina reaktioina ja usein ilmentävät varjopuoltaan ja meistä tulee käytöksemme uhreja. Ne ovat sisäisiä puolustajina, jotka hallitsevat elämäämme esim. käyttäydymme impulsiivisesti, teemme toisin vaikka päätimme tehdä jotain muuta, käytämme liikaa päihteitä tai pakkomielteet valtaavat meidät. Saatamme myös olla itsekkäitä tai toimia etuoikeutetusti.

 

Nämä kuvaavat epätasapainoista arkkityyppistä toimintaa, joka heijastuu sisäisistä komplekseista. Sisäiset konfliktit nakertavat meitä masokismin muodossa tai heijastamme ne ulospäin muita tyrannisoimalla, tai sekä että. Sisäinen itsetutkimus ja reflektointi auttaa meitä tunnistamaan alitajuisia toimintamalleja, joka auttaa meitä eteenpäin luomaan tietoisen yhteyden ja kasvupohjan integroinnille. 

Jotta voimme nähdä mitä heikkouksia arkkityypit kompensoivat, meidän täytyy oppia tunnistamaan mitä vastustamme, kiellämme, tai varjelemme itseltämme ja muilta. Kieltäminen estää meitä näkemästä. Se toimii suojamekanismina kipukohdille, jotka tahdomme peittää. Siksi emme usein tunnista niitä arkkityyppimalleja itsessämme, jotka toimivat vajavaisesti tai liiallisesti. Kun opimme tunnistamaan mitä kiellämme itseltämme, auttaa se meitä näkemään paremmin.

 

Meidän on helpompi usein nähdä näitä piirteitä ensin jossain toisessa ihmisessä, ennen kuin tunnistamme niitä itsessämme. Kun alamme kokea itsessämme eri sisäiset roolit, tai niiden vajavaisuuden, voimme alkaa matkan integrointia, kohti sisäistä tasapainoa.