Traditionaalinen jooga

Jooga tunnetaan tänä päivänä lähinnä asana- ja hengitysharjoituksista, mutta niiden taakse kätkeytyy syvällinen filosofia ja kokonainen elämän tiede. Jooga on myös käsitteenä laaja ja sillä onkin useita perinteitä ja tulkintatapoja. Tässä tulkinnassa syvennytään tanriseen näkemykseen aiheesta.

 

Tiivistetysti jooga tarkoittaa yhteen liittämistä tai kokonaista. Yksi sen tärkeimmistä tarkoitusperistä on toimia transformatiivisena työkaluna henkiseen vapautumiseen ja korkeamman tietoisuuden saavuttamiseen, takaisin eheyteen. Se voidaan ymmärtää myös tavoitteena todellisen luontomme ilmentämiseen ja täyden potentiaalin valjastamiseen. 

 

Joogan perinteet ovat lähtöisin tantrasta, joka voidaan käsittää olemassaolon tieteenä ja kokonaisena kosmovisona, joka selittää monimutkaista elämän ilmentymää ja verkostoa sen elämän lähteestä. Tantrisen maailmankuvan mukaan henkeä ja materiaa ei nähdä toisistaan erillisiä, vaan  kosmisen tietoisuuden kokonaisena verkostona, jossa tietoisuus luo materiaa. Se mikä on kosmoksessa, on meissä ja mikä on meissä, on kosmoksessa.

 

Kosmosta voi siis pitää luovan mielen manifestaationa, jossa tietoisuus synnyttää materian ja elämänkokemuksen. Joogisin termein sitä kutsutaan myös pranaksi, kosmiseksi verkostoksi, joka vain ilmenee eri muodoissa.

IMG_6394.jpg
Copyright © George Atherton

Alkuun oli vain Shiva, puhdas liikkumaton tietoisuus, joka tahtoi kokea elämää, muttei pystynyt yksin sitä ilmentämään. Tarvitsi hän siihen kumppanin, elämää synnyttävän luovan voiman jumalatar Shaktin. Yhtyivät nämä kaksi ja syntyi ääni, elämän värähtely. Tietoisuudesta ja energiasta tuli yksi, joka piti sisällään polariteettien vastavoiman. Jumalatar synnytti elämän ja materian. Yhdessä he ilmentävä kokonaista maailmankuvaa, jossa tietoisuus ja materia on yhtä.

amey-_artxOFfhJA-unsplash.jpg

Jumalatar ja kokonainen        maailmankuva

Jumalatar Shakti nähdään symbolisesti elämän luovana voimana, joka virtaa ulos ykseydestä, puhtaasta tietoisuudesta (Šivasta). Hän synnyttää elämän, jota hän ilmentää moninaisissa muodoissa. 

 

Jumalatarta voidaan kuvata myös kosmokseksi, maailmanpuuksi, tai maailman akseliksi,  joka aika ajoin kuolee ja syntyy uudelleen sykleittäin ja ilmentää näin kokonaista maailmankuvaa. Liike ja muutos mahdollistaa elämänkokemuksen, näin ollen elämän mahdollistavat polariteetit valo ja pimeys ovat sisäänrakennettu kokonaisuus, jotka luovat kokonaisen kokemuksen.

 

Aurinko ja kuu symboloiva yhdessä myös tätä kokonaista maailmankuvaa ja sen sisäistä polariteettia.  Aurinko ilmentää kokemusta, elämää synnyttävää voimaa ja Kuu sen palauttavaa sykliä, ykseyttä ja absoluuttia, joka symboloi myös kuolemaa ja puhdasta tietoisuutta. Yhdessä ne luovat kiertävän elämän syklin, joka heijastuu myös luonnon kiertokulkuna.

 

Sykliset aikakaudet ovat tuttuja eri viisaus perinteissä ympäri maailman. Ne kertovat tietoisuuden ja tasapainon tilasta, jota eri aikakaudet ilmentävät. Aikakausi jossa nyt elämme, on korruptoituneen materialismin aikaa, jossa erillisyyden harha ja tietämättömyys luovat suuremman epätasapainon. Jooga on annettu meille työkaluksi takaisin kokonaisen yhteyteen ja tasapainoon.

IMG-5329.jpg

Kāli Jumalatar, elämän ja kuoleman äiti, joka hallitsee aikaa ja materiaa. Häntä myös ilmentävät useat arkkityyppiset jumalatarpersoonat, symboloiden elämän monimuotoisuutta. Hän pitää sisällään elämän polariteetit, luoden illuusion verhon ykseyden lähteen tielle. Uskoutuneelle, joka ymmärtää kaksinaisuuden paradoksin ja ajan harhan, hän paljastaa erillisyyden verhon takana olevan ykseyden, elämän kauneuden ja autuuden. 

raimond-klavins-ac3W2sGLxf4-unsplash.jpg

Tietoisuuskäsite ja jooga

Tietoisuudesta puhuessamme on tärkeä ymmärtää keskeisiä käsitteitä, koska ne voidaan ymmärtää helposti väärin, kun on kyse eri näkökulmista. Muinaisen kokonaisen maailmankuvan tietoisuus käsite on erilainen kuin modernin maailman pirstaloitunut erillinen maailmankuva. 

 

Tulkitsemme nykyään tietoisuus käsitettä modernista näkemyksestä ja se voi luoda väärinymmärryksiä tulkitessamme samaan aikaan muinaisen maailmankuvan käsitettä, josta esim. joogan konsepti puhuu, mutta koska elämme modernissa maailmassa on helpompaa puhua modernilla käsitteellä. 

 

Tietoisuus, tai “olemalla tietoinen” käsitetään aikaan ja paikkaan sidotun havaittavan rajallisen todellisuus. Muinaisissa henkisissä lähteissä ja niiden tulkinnoissa käytetään termiä 'korkeampi tietoisuus', joka modernin maailmankuvan takia helposti ymmärretään yliherkistyneeksi aistikokemukseksi, jonka voi saavuttaa tavallista tietoisuutta kehittämällä.

On kuitenkin selkeämpää, kun ymmärtää että tietoisuuden käsite on ollut erilainen muinaisessa maailmankuvassa, jolloin voidaan puhua kokonaisesta maailmankuvasta tai kollektiivisesta tietoisuudesta. Arkikielessämme tiedostamaton mieli kuvaa tätä syvempää, arkisten havaintojen ulottumattomissa olevaa mieltä, josta tietoinen mieli kumpuaa. Pohjimmiltaan se kattaa käsityksen kokonaisesta kosmoksen mielestä, joka nitoo meidät yhteen.

 

Joogan ja meditaation terminologiassa usein puhutaan pyrkimyksestä korkeampaan tietoisuuteen tai työskentelystä sen kokemiseksi. Se tarkoittaa siis tiedostamattoman mielen kanssa työskentelyä. Toisinaan sitä voidaan myös kutsua “supertietoisuudeksi”. Traditionaalinen Jooga työskentelee eri metodein tällä monikerroksisella tiedostamattoman mielen alueella, pyrkimyksenään palauttaa tasapaino ja yhteys elämänlähteeseen.

michele-guan-1K3p-9neH3s-unsplash.jpg

Jooga transformatiivisena työkaluna

Joogan on transformatiivinen työkalu kokonaisvaltaiseen eheymiseen ja todellisen luonnon kokemiseen. Identiteettimme koostuu moninaisista kokemuksista ja muistoista, jotka kasautuvat tiedostamattomaan mieleemme ohjelmoiden uusia uskomuksia ja käytösmalleja vanhoista kokemuksista. Näin rakennamme myös käsityksemme identiteetistämme, joka on muovautunut ympäristömme olosuhteista. Voimme kutsua sitä myös valheelliseksi identiteetiksi.

 

Joogan tarkoitus on auttaa eheytymään ja paljastamaan aito identiteettimme, joka on rakennettujen suojamuuriemme alla, lempeällä ja tasapainottavalla tavalla.

 

Mitä enemmän alamme ilmentämään todellisesta luontoamme, sitä vapaampi ja tasapainoisempia alamme olla. Myötätunto ja yhteenkuuluvuudentunne kasvaa ja tulemme vastuullisemmaksi omasta elämästämme. Alamme hiljalleen vapautua erillisyyden ja tietämättömyyden harhasta. 

 

Tantrisen näkemyksen mukaan vapautuminen on mahdollista elämän aikana, eikä vaadi maailmasta eristäytymistä.

 

Neljä tantrista elämän periaatetta:

Elämän tarkoituksen löytäminen, aidon identiteetin kautta tapahtuva itsensä toteuttaminen (dharma), jota seuraa hyvinvointi, autuus ja ilo (artha ja kama) ja lopulta vapautuminen (moksha).

alexander-andrews-83SUHaReev4-unsplash.j

KĀLI Jooga

Tunnetulta nimeltään Kaula tantra jooga, on Tantramestari Bhagava Shri Shanmukha Ananthan välittämä systemaattinen joogaharjoitus. Se on kokonaisvaltaisesti systeemiämme tasapainottava, meditatiivinen, mutta myös intensiivinen harjoitus.

 

Sen metodit perustuvat syvärentoutukseen, jolloin keho-mieli- kokonaisuutemme saa optimaalisen kyvyn korjata itse itseään. Menetelmät toimivat syvemmän tiedostamattoman mielen sopukoissa, auttaen purkamaan tiedostamattomalla tasolla rakentunutta epätasapainoa. Mitä enemmän opimme rentoutumaan, sen syvemmällä harjoituksen eheyttävät vaikutukset toimivat. 

 

Auringon ja Kuun energiaa kehossamme vastaa autonomisen hermoston sympaattista ja parasympaattista hermostojärjestelmää, jotka voi kiteyttää aktivoivaksi ja palauttavaksi hermosto systeemiksi. Harjoitus on rakennettu tasapainottamaan tätä sisäistä vuorovaikutusta, ja sen positiiviset hyödyt vaikuttavat kaikilla elämän alueilla.

 

Tantrinen perinne ei eriytä kehoa, mieltä ja henkeä toisistaan, vaan tätä kokonaisuutta kutsutaan pranaksi, joka ilmenee eri muodoissa. Jooga asanoiden (“asentojen”) on tarkoitus on auttaa tasapainottamaan ja elvyttämään  pranavirtaa. Siksi tässä jooga perinteessä asentojen korjaamista tai linjausta ei korosteta liiaksi.

Säännöllinen harjoitus ja intuitiivinen lähestymistapa avaa hiljalleen kehoa luonnollisesti.

 

Harjoitus suositellaan tekemään silmät suljettuina, joka syventää huomion sisäänpäin. Se myös auttaa vähentämään vertailua muiden harjoittelijoiden kanssa ja sitä myöden mahdollistaa vapautumaan suorituskeskeisyydestä. Kun mieli oppii päästämään irti, antautuu se hiljalleen meditiiviseen tilaan.